تحلیل/ مدیریت میدانی مقاومت پس از سردارسلیمانی

مدیریت جریان مقاومت با توجه به موفقیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای که پس از شهادت سردار سلیمانی رقم زده است دردو حوزه دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی اقتصادی نیاز به باز تولید و باز طراحی در روش‌ها دارد.

سرویس تحلیل و رصد شانا- پس از شهادت حاج قاسم آنچه بیش ازهرچیز مهم است و دراولویت راهبردی قراردارد، تداوم نگاه استراتژیک او در حوزه میدانی و دیپلماسی و پیگیری دقیق آن درمحور مقاومت است. تداوم رویکرد، اهداف و راهبردهای مقاومت، تثبیت و نهادینه سازی دستاوردهای میدانی مقاومت و بازتولید آموزه‌های مکتب شهید سلیمانی، پس از شهادت ایشان از اصول بنیادین وتغییر ناپذیری است. مکتب فکری و معرفتی شهید سلیمانی به عنوان یک منظومه فکری عملگرایانه مبتنی براصل واقع بینی بودکه چارچوب جهانی تمدن نوین اسلامی را ترسیم بکند. پرسشی که آیا پس ازشهادت سردارسلیمانی «محور مقاومت» ضعیف شده است؟ جریان مقاومت پس از شهادت فرمانده چه اقداماتی انجام داده است، این اقدامات چه دستاوردهایی داشته است؟

برای تحلیل وضعیت عملکرد فرماندهی مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی چند نکته را باید به عنوان مفروض مدنظر داشت تا در فرایند تحلیل وضعیت با آگاهی بیشتر گزاره‌ها را انتخاب کنیم و در توصیف و تحلیل آنها و رخدادهای زیرمجموع هرگزاره دردایره بسته داده‌های پیرامونی که خود بخشی از یک معادله و راهبرد هستند گرفتار نشویم؛ و در توصیف، تحلیل و تبین داده‌های انفرادی دچار خطای تحلیلی نشویم.

نکته اول اینکه اهداف نظام اسلامی در ارتباط با مقاومت از یک منظومه ثابت با نگاه تحول گرایانه تمدنی تبعیت می‌کند که متناسب با شرایط محیط سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی، راهبردهای میدانی آن نیز آگاهانه از اصل انطباق و انعطاف که از ویژگیهای مدیریت میدانی است، پیروی می‌کنند؛

نکته دوم اینکه میان تحول و انتخاب آگاهانه راهبردها با عقب نشینی و تغییرناخواسته که نتیجه ضعف، انفعال و تغییراجباری است، تفاوت مبنایی وجود دارد؛

نکته سوم اینکه درشرایط بعد از بحران داعش، شکل و ماهیت کارنظامی با آن شدت که دردوران حکمرانی داعش دردو کشورعراق و سوریه بود، متفاوت است. امروز دوره دولت سازی و تثبیت دستاورهای مقاومت درمیدان رزم آغاز شده است. در دوره جدید تمرکز با توجه به اولویتهای راهبردی اقدامات اطلاعاتی و امنیتی و دیپلماسی (عمومی، اقتصادی و دفاعی و امنیتی) دردستورکار است؛ بنابراین در دوره جدید نباید انتظار رویکرد صدرصد نظامی را از مدیریت مقاومت داشت، چراکه رویکرد نظامی با ثمرات شگفت انگیزی داشت، امروز بنابر تدابیردقیق سیاسی و نظامی دراولویت دو است، واولویت نخست حفظ، تثبیت و نهادینه سازی و مدیریت دستاورها ست؛

نکته چهارم با تغییر راهبرد میدانی بالتبع باید ابزار و روشهای مدیریتی نیز، منطبق با شرایط باشد و از این رو نمی‌توان در دوران تثبیت و توسعه و نهادینه سازی با ابزار نظامی صرف تکیه کرد، موضوعی که خواسته دشمن است؛ و تلاش دارد با اقدامات تحریک کننده درخاک سوریه، راهبرد تثبیت دستاوردهای را به شکست بکشاند؛

نکته پنجم اینکه دشمن همواره منافع خود را در بی ثباتی تعقیب می‌کند، دشمن همچنین بهترین مسیر برای جلوگیری از اجرای راهبرد ایران دردوران تثبیت درگیرکردن ایران و متحدانش دریک چرخه بی ثباتی نظامی و امنیتی، فرسایشی است. بهترین شاهد مثال تعرضات گاه و بیگاه صهیونیستها علیه اهداف مشخص در سوریه است.

اقدامات و عملکردهای مقاومت پس از شهادت سردارسلیمانی

 جبهه مقاومت پس از شهادت سردار دلها با وجود اتخاذ راهبرد متناسب با دوران تثبیت و نهادینه سازی دستاوردها و تمرکز برحوزه مدیریت آورده‌ها با تکیه به ابزار و روش‌های جدید از اصل اقدامات نظامی نیز دور نمانده و اقدامات چشمگیری انجام داه است که نتایج چشمگیری نیز داشته است؛ که به بخشی از آنها به تفکیک اهمیت حوزه عمل اشاره می‌شود.

الف- جبهه سوریه

الف-۱. مدیریت وضعیت

الف-۱-۱. مدیریت میدان

الف-۱-۱-۱. جبهه سوریه:

الف-۱-۱-۲. در جبهه سوریه، آزادسازی جاده ۴۳۲ کیلومتری دمشق-حلب وتسلط برشهرهای استراتژیک «راشدین و خان العسل» که از سال ۲۰۱۲ مسدود شدبود و مساله ای که آزادسازی آنها ازاهداف سردار سلیمانی بود؛

الف-۱-۱-۳. تشکیل اتاق هماهنگی عملیاتی مشترک با متحدان ایران در حلب برای مدیریت این استان و مناطق پیرامونی آن، منطقه‌ای که استراتژیست ها از آن به عنوان قلب ژئوپلتیک سوریه یاد می‌کنند؛

الف-۱-۱-۴. ایجاد کمربند امنیتی گسترده در امتداد جاده دمشق-حلب توسط ارتش سوریه موضوعی که از اهداف راهبردی طراحی شده درزمان شهید سلیمانی بود و از اکتبر سال ۲۰۱۸ از اهداف که ترکیه نیزمحسوب می‌شد؛

ب-۱-۱-۵. استقرار نیروهای مقاومت در مرز مشترک سوریه با اردن، ترکیه، لبنان و فلسطین اشغالی ومجاورت نظامی با فلسطین اشغالی؛

ب-۱-۱-۶. کسب موافقت نیروهای کرد برای استقرارتدریجی ارتش سوریه در مناطق کردنشین و مجبور کردن ترکیه به پذیرش خواسته‌های دولت مرکزی برای استقرار ارتش در مناطق کردنشین؛

الف-۲. مدیریت سیاسی و دیپلماتیک

الف-۲-۱. دیپلماسی رسمی

الف-۲-۱-۱. زمینه سازی برای خروج ترکیه از خاک سوریه و بازسازی روابط ترکیه با دمشق درچارچوب هدف راهبردی گفت گوهای بازسازی روابط همسایگان با دولت سوریه؛

الف-۲-۱-۲. زمینه سازی برای تعیین تکلیف اردوگاه‌های خانواده‌های داعشی و نیروهای داعشی درچارچوب توافقات دوجانبه و چند جانبه

الف-۱-۱-۳. زمینه سازی برای اخراج نیروهای تروریستی داعش و دیگر جریانهای غیر سوری و انتقال آنها به مناطقی غیر از سوریه؛

الف-۱-۱-۴. زمینه سازی و فراهم کردن الزامات پذیرش و جذب نیروهای بسیج وطنی سوریه به عنوان نیری رسمی برای جذب درارتش و یا حفظ آن به عنوان نیروی مردمی مدافع وطن؛

الف-۳-۱. دیپلماسی مردمی:

الف-۳-۱-۱. طراحی دیپلماسی عمومی و زیرساخت نرم افزار مناسب برای حفظ و تقویت نگرش مثبت مردم سوریه و عراق به ایران و زمینه سازی برای تقویت و توسعه نفوذ و حضور ایران در کشورهای سوریه و عراق درچارچوب اصول منطبق با منظومه فکری مقاومت؛ در دوران پس از فاز نظامی و بعد از شهادت سردارسلیمانی؛

الف-۳-۱-۲. طراحی نقشه راه جگ ترکیبی متناسب و هم تراز با راهبرد جبهه ضد مقاومت درفاز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و دیپلماسی نیمه سخت؛

الف-۳-۱-۳. رویکرد هوشمندانه «محور مقاومت» در زمینه سازی برای تولد یک مقاومت جدید در شمال شرقی سوریه با رویکرد اخراج نیروهای آمریکایی تدبیر شده است. رویکردی گه در زمان حج قاسم زمینه فکری آن فراهم شده بود و بعد از ایشان به مرحله عملی رسیده است؛

الف-۳-۱-۴. جلوگیری از راهبرد دشمن برای ایجاد اختلاف میان نیروهای بیسج مردم و ارتش سوریه و جلوگیری از انشقاق بسیج مردمی مقاومت درسوریه و انحلال آن؛

ب- جبهه عراق

ب-۱. ایجاد نیروهای مقاومتی با عناوین جدیدبا رویکرد کاملاً ضد آمریکایی که در چند سال اخیر شاهد عملیاتهای ایزایی و چریکی پراکنده هدفمند آنها علیه مواضع استقرار آمریکایی‌ها و... بوده و هستیم؛

ب-۲. انجام سلسله عملیات‌های علیه پادگانهای نظمی آمریکا در عراق و مجبور کردن آنها به تخلیه تقریباً ۹۰ درصد پادگانها وتجمیع نیروهای خود در دو پایگاه حریر در کردستان و عین الاسد. البته نیروهای مقاومت درچارچوب توافق سیاسی دولت مرکزی، به آنها فرصت داده شده تا آنجا را ترک کنند. باین ظرفیت نیروهای مقاومتی که در مجلس نماینده ندارد

ب-۳. نیروهای مقاومتی نیز که در داخل پارلمان صاحب کرسی هستند کاملاً هماهنگ با شاخه نظامی مقاومت با براجرای مصوبه پارلمان در باره اخراج نیروهای آمریکایی تاکید دارد و براجرای آن مصر است؛

ب-۴. حفظ و تقویت ارتباط فکری، سازمانی و رویکردی مقاومت دردو کشورعراق و سوریه درچارچوب اتاق عملیات مشترک برای مخالفان جریان مقاومت و همچنین جلوگیری از راهبرد آمریکایی‌ها برای باز سازی و باز تولید جریان داعش

ب-۵. ناکامی گذاشتن آمریکایی‌ها در پیاده سا زی راهبردی اختلاف افکنی بین شیعیان عراق، شاخه‌های حشدالشعبی با توجه به بافت قومی و مذهبی آن. امروز مقاومت عراق از هرزمان دیگر متحدتر و هماهنگی‌تر است؛

ب-۶. تشکیل دولت جدید عراق بعد از فراز و نشیب‌های فراون درراستای رویکرد و منویات جریان مقاومت و راهبردها و رویکردهای آن. این مساله جزء دستاورهای بزرگ بعد از شهادت حاج قاسم است که از اهداف و مقاصد بلند مدت ایشان محسوب می‌شد؛

ج- لبنان: تشکیل دولت در لبنان به دلیل نقشه فرانسوی‌ها در تدوین قانون اساسی همواره یک از معضلات بزرگ بوده است که دادوار مختلف حوزه حکمرانی این کشور را با بی ثباتی روبرو کرده است و خاص دوران بعد از شهادت حاج قاسم نیست؛ اما مقاومت در لبنان پس از شهادت سردار دلها درلبنان نه تنها دچار افول و ضعف درحوزه میدانی و سیاسی نشد بلکه با قدرت بیشتر همه حوزه نفوذ و حضورخود را در فلسطین و سوریه حفظ کرده است و هم توانسته به عنوان نیروی بازدارنده راهبردی در مدیریت فضای سیاسی و امنیتی لبنان در مواجهه با جریانهای داخلی و هم درمجاورت مرزی با رژیم صهیونسی به شکل مقتدرانه حفظ کند و حتی در مسائلی مانند مساله منطقه گازی کاریش معادلات را به نفع کشور لبنان عوض کند و برمحبوبیت خود بیفزاید

د-حوزه فلسطین: مقاومت پس از حاج قاسم در کاون اصلی آن یعنی فلسطین، دستاوردهای بزرگ تاریخی را رقم زده است و به شکل بی سابقه‌ای راهبرد مسلح سازی کرانه باختری را به مرحله اجرا گذاشته است. ظهور گروه جدید عرین الاسود که ترکیب ازجوانان فلسطینی، برخی از افراد نیروهای فتح، جهاد، حماس و دیگر جریانهای فعال در ۱۹۴۸، ۱۹۶۸ و. می‌باشد از مصادیق عینی مدیریت مقاومت در شرایط فعلی است که تبدیل به چالش راهبردی برای رژیم صهیونیستی و شهرک نشینیان شده است.

لازم به ذکر است؛ در شرایط جدید دیگر سخنی از لزوم سقوط نظام قانونی سوریه شنیده نمی‌شود، هیچ کس از دست برتر ائتلاف سعودی در یمن و حتی امکان پیروزی اشغالگران سعودی – اماراتی ولو در آینده‌ای دور حرفی به میان نمی‌آورد، مساله فلسطین درمسیری جدید از مبارزه قرار گرفته است که چشم انداز روشنی را دربرابر مقاومت قرارداده است و آینده حکمرانی جنبش صهیونیسم را با باهام جدید رو برو کرده است. حزب الله لبنان بیش از هر زمان قدرتمند است و از همه مهم‌تر این روایت در حال تقویت است که نظم جدید درحال شکل گیری هیچ سنخیتی با نظم مد نظر جبهه ضد مقاومت به رهبری آمریکا ندارد.

مدیریت جریان مقاومت با توجه به موفقیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای که پس از شهادت سردار سلیمانی رقم زده است دردو حوزه دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی اقتصادی نیاز به باز تولید و باز طراحی در روش‌ها و رویکردها دارد. اگر چه در حوزه دیپلماسی اقتصاد مانع بزرگ قدیمی به نام دولتی وجود دارد که سبب کند و یا ناکامی برنامه‌های دراین حوزه می‌شود. سوریه و عراق بزرگترین فرصت برای سرمایه گذاری ایران است که مع الاسف از سوی دیپلماسی کشور مدیریت نمی‌شود.

کد خبر 172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha